* ေသာင္ဝ္ဗဟ္နမားဇ္ရဲ့အေၾကာင္း *

* ေသာင္ဝ္ဗဟ္နမားဇ္ရဲ့အေၾကာင္း * တရားေတာ္ ျမတ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာကိစၥ တစ္စုံတစ္ရာ က်ဴးလြန္မိခဲ့လ်င္ နဖိလ္နမားဇ္ ႏွစ္ရကအသ္ဖတ္၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ေရွ႕ေတာ္၌ ယူၾကဳံး မရ ငိုယိုကာ အျပစ္မွ ဝန္ခ် ေတာင္းပန္ရမည္။ထို့ေနာက္ မိမိက်ဴးလြန္မိခဲ့ေသာကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း …