အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္စြႏၷသ္ေတာ္အရအေမႊးမၽွင္သန္႔စင္ျခင္း

မြစ္လင္မ္တိုင္း ဒီသန္႔႐ွင္းမူ႔ရယူပံုကို သိသင့္ပါ၏။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဆံပင္ကိုစုၿပီးေခါင္းေပၚ၌တင္၍ ထံုးထားျခင္း လံုးဝမပိုင္ေပ ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအေပၚ ျပင္းထန္စြာ တားျမစ္ထားသည့္အျပင္ ဂ်ႏၷသ္အနံ႔ပင္ရရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု သတိေပးထားသည္။ ေခါင္းေပၚတင္၍ထံုးထားျခင္း တျခားနည္းထံုးျခင္းပိုင္၏ ။ ဥပမာေနာက္ေစ့ေပၚတြင္ထံုးျခင္းသည္ ပုိင္ရံုမက နမာ့ဇ္ဖတ္ရာတြင္လည္းအေကာင္းဆံုးျဖစ္၏ (အဟ္စနလ္ …