မိန္းမ / ဇနီး

လူတစ္ေယာက္က သူေတာ္စင္တစ္ပါးကို မိမိ မိန္းမရဲ႕ မေကာင္းတဲ့အျပစ္ေတြကို ေျပာျပတယ္ အဲ့ေတာ့ သူေတာ္စင္က ထိုလူ႔ကိုျပန္ေျပာတယ္ ခမ်ားအဝတ္ေတြကို ေလွ်ာ္ေပးတဲ့အဝတ္ေလွ်ာ္သည္က ဘယ္သူလဲ? ထိုလူက ျပန္ေျဖတယ္ မိန္းမ ခမ်ားရဲ႕ ထမင္းခ်က္ဟင္းခ်က္က ဘယ္သူလဲ? ထိုလူက ျပန္ေျဖတယ္ …