နမာဇ္​အခ်ိန္​နွင္​့ပါတ္​သက္​၍ အ​ေရးႀကိး​ေသာ အခ်က္​မ်ား (လူတိုင္းသိသင့္ပါတယ္)

မြတ္​စ္​လင္​မ္​တုိင္​းအ​ေပၚ (နမာဇ္​)အခ်ိန္​သိျခင္​းသည္​ “ဖြရသ္​ “တာဝန္​ျဖစ္​သည္​ — သဟ္​ဂြၽဇ္​ အခ်ိန္​သည္​ ​ေအရွာနမာဇ္​ ၿပိးသည္​့ အခ်ိန္​ မွ စ၍ နံနက္​”ဆြဗ္​​ေဟ ဆြာဒစ္​က္​” မတုိင္​မွိ အထိျဖစ္​​ေလ သည္​။ သုိ႔​ေသာ္​ အျမတ္​ဆုးံ အခ်ိန္​မွာ …