မတူကြဲျပားတဲ့ အလွ

အလႅာဟ္အသၽွင္ျမတ္က အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဆံႏြယ္ေတြ နဲ႔ လွပတင့္တယ္ ေစသလို အမ်ိဳးသားေတြကို ဒါရီ ေပးၿပီး လွပတင့္တယ္ေစေတာ္မူတယ္။ မိန္းမ တေယာက္ ဂတုံး တုံးလိုက္ရင္ အလွပ်က္ ၿပီး ေျပာင္ေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္သြားတဲ့ အတိုင္းပဲေယာက္်ားတေယာက္ ဒါရီ …