ဒုအာ လက္မခံေသာ အခ်က္(၁၀) ခ်က္

၁#အလႅာဟ္ကိုသိတယ္—အလႅာဟ့္တာဝန္မေက်   ၂#ကုရ္အာန္ဖတ္တယ္ လိုက္နာက်င့္သုံးမႈမရွိ   ၃#တမန္ေတာ္ကိုခ်စ္တယ္ က်င့္သုံးမႈမရွိ ၄#ရႈိင္တြာန္ကို ရန္သူလို႔ေျပာ မိတ္ေဆြလိုေန  ၅#ဂ်ႏၷတ္ကိုလိုခ်င္တယ္ က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈမရွိ   ၆#ဂ်ဟႏၷမ္ကိုေၾကာက္တယ္ ဂုနဟ္ကိုက်ဳးလြန္   ၇#အလႅာဟ္ေကြၽးတာစားတယ္ ေက်းဇူးမတင္ ၈#ေသမွာေၾကာက္တယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမရွိ  ၉–ကိုယ့္အျပစ္ကို ကိုယ္ဂ႐ုမျပဳ သူမ်ားအျပစ္ရွာ  ၁၀–ဂ်နာဇဟ္ …