လုိအင္ဆႏၵျပည့္ဝရန္

နမာဇ္ဝတ္ျပဳၿပီးတုိင္း ( ၇ )ႀကိမ္ မည္သူမဆုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အာယသ္ေတာ္ႏွစ္ပုိဒ္ကုိ ဖတ္ရင္ ထုိသူ၏ အလုိဆႏၵ၊ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အလႅာဟ္အ႐ွင္ကုိယ္တုိင္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးပါလိမ့္မည္။ အားအင္ခ်ည့္နဲ႔ၿပီး အုိမင္းမစြမ္း က်န္းမာေရးမေကာင္းျဖစ္ေနရင္လဲ အင္န္႐ွာအလႅာဟ္ ျပန္လည္ၿပီး ခြန္အားျပည့္ျဖဳိးသန္စြမ္းမႈရ႐ွိၿပီး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သြားပါလိမ့္မည္။ …