” ဒီးန္ ကိန္းေအာင္းမေနရင္ စိတ္မခ်ရဘူး “

သားသမီးေတြကို ေခတ္ပညာတခုတည္း သင္ေပးတဲ့ မိဘေတြဟာ… သူတို႔ရဲ႕ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးမႈေၾကာင့္ သူတို႔သားသမီးေတြ ေခတ္ပညာ တက္ ေကာင္း တတ္သြား လိမ့္မယ္… ပိုက္ဆံခ်မ္းသာေကာင္း ခ်မ္းသာၾကလိမ့္မယ္ သူတို ့ပညာေတြ တတ္ၿပီး ခ်မ္းသာသြားလည္း သူတို႔ရဲ႕ႏွလံုးသားထဲမွာ သာသနာရဲ႕ …