နမာဇ္ဖတ္ဖို႔ ပ်င္းေနပါသလား

စဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ေတြထဲမွာ မိမိအစားအေသာက္မွာ ဟရာမ္ေငြနဲ႔မ်ား ပက္သက္မိေနျပီလား ဆိုတဲ့အခ်က္ ထည့္စဥ္းစားပါ ကုရ္အာန္ဖတ္ဖို႔ ပ်င္းေနျပီလား အဲ့ဒီပါးစပ္ ဟရာမ္နဲ႔ပက္သက္ျပီးဘာစားေနမိသလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္ ထည့္စဥ္းစားပါ ဒိုအာေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္းေတာင္း ဘယ္ေတာ့မွ ဒိုအာမျပည့္ဘူး အဲ့ဒီ ဒိုအာေတာင္းတဲ့ ပါးစပ္ကေရာ …