အရက္ေသစာေသာက္သုံးသူႏွင့္“ေနကဟ္” ထိမ္းျမားျခင္း မျပဳရျခင္း၏ အေျကာင္းရင္​း 💝

မိခင္မြန္ႀကီး အာေအ႐ွဟ္(ရေသြ)သခင္မႀကီးမိန္႔သည္မွာ… ..အရက္ေသစာ ေသာက္သုံးသူႏွင့္ ေနကဟ္ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳေလႏွင့္။ အကယ္၍ ၎သူနာမက်မ္းျဖစ္ပါကလည္း ေအယာဒသ္ လူမမာေမးျမန္းျခင္းမျပဳေလႏွင့္ ။ အေျကာင္းမွာ… ..အရက္ေသစာေသာက္သုံးသူႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၊ေသာင္ဝ္ရာသ္က်မ္း၊ဇဗူးရ္က်မ္း၊အင္န္ဂ်ီးလ္က်မ္းတို႔၌ က်ိမ္စာပို႔ထားေလသသည္။ 【ႏုဇ္ဟသုလ္မဂ်ာလီစ္က်မ္း】 ျမတ္နဗီ(ဆြ)က… ..من شرب من الخمر …