ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ဟာဖဲစ္ကုရ္အာန္ အာဂုဏ္ေဆာင္ေနတဲ့ ရိုဟာဖဲစ္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ့ စိတ္ေပ်ာ္တာျမင္ကြင္းပါ

ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ဟာဖဲစ္ကုရ္အာန္ အာဂုဏ္ေဆာင္ေနတဲ့ ရိုဟာဖဲစ္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ့ စိတ္ေပ်ာ္တာျမင္ကြင္းပါ TweetSharePinShare1K1K Shares