“မိဘတန္ဖိုး”

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကမာၻေျမေလာက တစ္ခုလုံးမွာ အမြန္ျမတ္ဆုံး အထြဋ္ျမတ္ဆုံးဟာ လူသားေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ လူသားဟာ ဘာေၾကာင့္မြန္ျမန္တာလဲ ထြဋ္ျမတ္တာလဲ ေမးစရာရွိလာပါတယ္? လူသားရဲ႕ မြန္ျမတ္သြားတဲ့အခ်က္ဟာ အသိဉာဏ္နဲ႔ပညာေၾကာင့္ပဲျဖစ္တယ္ ဖန္ဆင္းခံေတြထဲမွာ လူသားေတြရဲ႕ထူးျခားခ်က္တစ္ခုက ဗီဇအရ တစ္စုတစ္စည္းထဲစြဲစြဲၿမဲၿမဲ ေနထိုင္ျခင္းပါပဲ… ဒီလိုတစ္စုတစ္စည္းထဲ …