ဖတ္ၾကည့္ပါ ၆၃ အဖြင့္နိဒါန္း။

တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ သက္ေတာ္ ၆၃ မွာ ကြယ္လြန္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ တမန္ေတာ္ျမတ္ (စြ)ဟာ ရဗီအုလ္ေအာင္ဝလ္လ မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။ ဖတ္ၾကည့္ပါစာစဥ္ ကလည္း ရဗီအုလ္ေအာင္ဝလ္လနဲ႔အမွတ္စဥ္ ၆၃ ေရာက္တာနဲ႔ ႀကဳံသြားတယ္ဗ်။ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ရဲ႕ တရားေဒသနာေတြနဲ႔ျမတ္နဗီ (စြ)ရဲ႕ တရားေဒသနာေတြကို ေရးသားတင္ဆက္ေနတဲ့ဖတ္ၾကည့္ပါစာစဥ္ကို …