ဖသ္ဝါဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရယူျခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ ပက္သက္၍မွတ္သားဖြယ္ရာမ်ား

~~~ မတ္စ္အလဟ္ပညတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို အခ်င္းခ်င္း အျငင္းအခုံျပဳလုပ္ရန္အတြက္မဟုတ္ဘဲ မိမိကိုယ္တိုင္လိုက္နာက်င့္သုံးသိရွိဖို႔လိုအပ္သည့္အခါ စစ္မွန္ခိုင္မာသည့္အဆက္အသြယ္အရ စစ္မွန္၍ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ အာလင္မ္ပညာရွင္အား ေမးျမန္းၾကရမည္ ~~~  မတ္စ္အလဟ္ပညတ္ခ်က္ကိုသာေမး၍ အေထာက္အထားအကိုးအကားကို မေမးျမန္းရ ~~~  အာလင္မ္ပညာရွင္တစ္ဦးထံေမးျမန္းၿပီးေသာ မတ္စ္အလဟ္ပညတ္ခ်က္ကို မလိုအပ္ဘဲ အျခားအာလင္မ္ပညာရွင္ထံ ထပ္မံေမးျမန္းျခင္းမျပဳရ ~~~ …