တရုတ္နုိင္ငံက ဝီဂါမြတ္စလင္မ်ား ေလွာင္ပိတ္ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အက်ဥ္ေထာင္ ၅၀၀ ခန့္ရွိ

ETNAM အဖြဲ႔ႏွင့္အတူ သုေတသီမ်ားက ခုတပတ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည့္ ေျမပုံမ်ားအရ ရွင္က်န္းေဒသတြင္ ဝီဂါမြတ္စလင္မ္မ်ား ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အယူဝါဒသြတ္သြင္းေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ ၄၆၅ ခု၏ေျမပုံမ်ားပါဝင္သည္။ အနည္းဆုံး ေနရာ ၇၂ ခုမွာ ယခင္ကသိရွိမထားေသာ စခန္းမ်ားျဖစ္ျပီး တရုတ္က …