ဂ်ဳမုအဟ္ေန႔ က်င့္ေဆာင္ရမည့္ ဂုဏ္ေတာ္အမလ္မ်ား

┄─┅━━▣ ﷽ ▣━━┅─┄ 【الله】 ※ အၾကင္သူသည္ ဂ်ဳမုအဟ္ေန႕တြင္ သန္႔႐ွင္းစင္ၾကယ္စြာျဖင့္ “အလႅားဟု” ဂုဏ္ေတာ္ကို အႀကိမ္ ‘၁၀၀’ (သို႔)‘၂၀၀’ ဖတ္လ်ွင္ လိုအင္ဆႏၵ ျပည့္ဝမည္။ ခက္ခဲမွဳမ်ားလည္း လြယ္ကူသြားလိမ့္မည္။ 【 يَا …