ဂ်ဳမုအဟ္ေန႔၌ ဒုအာအထူးလက္ခံျခင္းခံရေသာအခ်ိန္

ဂ်ဳမုအဟ္ေန႔၌ ဒုအာ အထူးလက္ခံျခင္းခံရေသာအခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာရွင္မ်ား၏အဆို (၃၅)ခုရွိသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ … (၁) ဂ်ဳမုအဟ္ေန႔ ဖဂ်ရ္အဇာန္ဆိုခ်ိန္။ (၂) ဂ်ဳမုအဟ္ေန႔ ေနထြက္ခ်ိန္။ (၃) ဂ်ဳမုအဟ္နမာဇ္ အတြက္ အဇာန္ဆိုခ်ိန္။ (၄) ေအမာမ္ ခြသ္ဗဟ္ဖတ္ရန္ …