နမားဇ္ ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ ဟဒီးဆ္ေတာ္ ၄၀

(၁) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ကြ်ႏု္ပ္တို ့ အြမၼသ္သားမ်ားအေပၚ ပထမဦးစြာ နမားဇ္ကို ဖရာဇ္မျပဳမေနရဟု သတ္မွတ္ေတာ္မူသည္ ။ေကယာမသ္ေန ့၌ အားလံုးထက္အလ်င္ နမားဇ္ကို စစ္ေၾကာေတာ္မူမည္ ။ (၂) နမားဇ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုေၾကာက္ရြံၾကေလကုန္ ။ နမားဇ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ …