အလ္မိုမီးသု(၄၉၈)ႀကိမ္ဖတ္ျခင္း အက်ိုးေက်းဇူး

اَلْمُمِيْتُ အလ္မိုမီးသု(၄၉၈)ႀကိမ္ဖတ္ထားေသာ ေရမန္းျဖင့္ အနာေရာဂါမ်ားအား ပက္ဖ်န္းပါက ကိန္းေအာင္းေနေသာ ပိုးေလာက္မ်ား ေသေစႏိုင္သည့္အျပင္ မိမိကိုယ္ကို(၇)ႀကိမ္ဖတ္ၿပီး မန္းမႈတ္ပါက စုန္းဂ်ာဒူ ပေယာဂ ျပဳစားျခင္းမွ ကင္းေဝးေစမည္။ အသုံးအျဖဳန္းႀကီးေသာ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန႔္ေတာ္မ်ားကို ျငင္းဆန္၊ဖီဆန္ေနသူမ်ား အထက္ပါနာမေတာ္ကို …