မယ္ဆိုင္ အစီအစဥ္ ပထမဦးဆုံးဗယာန္ ဟဇရသ္ ေမာ္လာနာ ကာရီ သြိဳင္ယိဗ္ ေဟာင္ေကာင္ ၏ ေဟာေျပာမႈ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

အခ်င္းခ်င္းေတြ႕တဲ့အခါ ကိုယ္ကလည္းသူ႔အေရွ႕မွာ ကလိမဟ္ဖတ္ပါ။ သူ႔ကိုလည္း ကလိမဟ္ဖတ္ခိုင္းပါ။ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း စုေပါင္းထိုင္ၿပီး ကလိမဟ္ဖတ္ၾကပါ။ ဒြႏၷယာမွာ ကိုယ့္ကလိမဟ္ရဲ႕ သက္ေသေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေအာင္ လူေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ အေရွ႕မွာ ကလိမဟ္ဖတ္ျပပါ။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ရဲ႕ ေရာင္ဇဟ္အေရွ႕ေရာက္ရငါလည္း …