ဒီးန္ သာသနာ့ခ်စ္စိတ္ ရရိွေစေသာ လမ္းသြယ္ ( ၁၅ ) ခ်က္

၁ ။ ဖန္ဆင္း႐ွင္ အလႅာဟ္ ( سبحانه وتعالى ) ၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဖီဆန္ေစေသာ လုပ္ရပ္မ်ားမွ ေ႐ွာင္ၾကဥ္လ်က္ေနပါ။ ၂ ။ အလႅာဟ္ ( سبحانه وتعالى ) …