အီတလီႏိုင္ငံ၊ ေရာမၿမိဳ႕မွ ဥေရာပအႀကီးဆံုးဗလီ ရာမဗလီႀကီး

အီတလီႏိုင္ငံ၊ ေရာမၿမိဳ႕မွ ဥေရာပအႀကီးဆံုးဗလီ “ေရာမဗလီႀကီး” Mosque of Rome, Italy 1994 တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး လူ ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ၀တ္ျပဳႏိုင္ပါသည္။ မြတ္စ္လင္မ္ႏိုင္ငံ မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ အႀကီးဆံုးဗလီဟုလည္း …