ေသေတာ့လည္းေအးသြားတာေပါ့ဟူသည့္ စကားမေျပာရ၀ူး

မိခင္ႀကီးအာအိရွဟ္(ရသြိ)ကဆင့္ျပန္ေျပာျပ သည္မွာ လူမ်ားက အို-အလႅာဟ့္၏ရစူလ္ ဘယ္သူဘယ္ဝါအမ်ိဳးသမီးကေတာ့ ေသသြားပါၿပီး။ သူမအေနျဖင့္ေအးခ်မ္းသြားၿပီးေပါ့ဟု ေျပာၾကရာ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က ေဒါသထြက္ၿပီး”အလႅာ့ဟ္၏ ခြင့္လြတ္ျခင္းခံရသူသာ ေအးခ်မ္းတာ”ဟုျပန္လည္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့၏။ ၾကည့္-(စိလ္စလသြလ္ဆြဟီးဟဟ္က်မ္း ဟဒီးဆ္နံပါတ္ (4286) တခ်ိဳ႕ေသာလူေတြ ေသလို ဆႏၵ ျဖင့္ …